ایران سازان 127 فریاد کشاورزان ، بی مدیریتی کشور را به این روز انداخته است .