هم میهنان ، مزد بگیران ، کار گران ، معلمان ،14 آذر یکشنبه صبح ساعت ده جلوی شهرداری در خیابان بهشت چهارراه گلو بندک به سندیکالیستها بپیوندیم.

🔴 رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن همچنین احقاق حق کارگران عضو تعاونی های مسکن اداره مرکزی و سامانه های شرکت واحد اتوبوسرانی ساعت ده صبح یکشنبه چهاردهم آذر دسته جمعی با لباس فرم به شهرداری تهران مراجعه خواهند کرد.
کارگران در صورت تمایل با خانواده های خود حضور یابند.

https://telegram.me/vahedsyndica