مدیران شرکت واحد از وحشت 14 آذر به کارگران مرخصی نمی دهند.

طبق آخرین گزارش های سندیکای کارگران شرکت واحد ، مدیران شرکت واحد از ترس هرچه گسترده تر برگزار شدن اعتراض روز 14 آذر در جلوی شهرداری تهران ودرساعت 10 صبح یکشنبه ، جلوی مرخصی رفتن کارگران را در روز 14 آذر گرفته است.واحد های اداری مناطق وسامانه های شرکت واحد بنا به دستور مقامات مدیریت از دادن مرخصی به کارگران در این روز منع شده اند. سندیکا به کارگران پیشنهاد می کند با توجه به انکه داشتن وگرفتن مرخصی یک حق کارگری قانونی است، کارگران می توانند با پافشاری واصرار مرخصی خود را برای هر روزی که می خواهند بگیرند. علاوه بر ان با توجه به انکه حضور در اعتراضات مربوط به محل کار دقیقا یک کار مربوط به اشتغال وبهبود شرایط کار وزندگی کارگران وکارمندان است، حتا بدون محاسبه مرخصی باید کارگران بتوانند در این اعتراضات وتجمعات شرکت کنند. ما می توانیم در چانه زنی های خود در قرار دادهای دسته جمعی کار این خواسته را هم مطرح وتلاش برایکرسی نشاندنش کنیم. امیدوارم فردا با حضور گسترده کارگران وخانواده هایشان وهمراهی مردم ستم دیده دادخواه با یک میتینگ با شکوه کارگری همراه شویم. 
اتحاد مبارزه پیروزی