16 آذر در پیش است با اتحاد بزرگ شوراهای صنفی دانشجویی با همه مزد بگیران