بسیج پولش را ودستوراتش را از یک نهاد نظامی می گیرد، نمی تواند یک عضو جنبش دانشجویی باشد. 16 آذر