رادیو فرهنگ با منصور اسانلو یکشنبه 18 دسامبر 2016

از رادیو فرهنگ اخبار جنبش کارگری وهمه مزد بگیران وخیزش های مردمی را هر هفته همراه با منصوراسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کشور ، وفعال حقوق بشری وکارگری پی خواهیم گرفت در بيست و هشتمين روز ماه آذر ، در باره رشد جنبش های داخل کشور وامکان همگرایی بیشتر وافق های نوین وروش های تازه مبارزه، گفتگو خواهیم داشت . یاران طاهری گرامی، که با فرياد یا مرگ یا آزادی زندان های حکومت را فتح می کنند .
بشنويد http://goo.gl/nNq6Yk
https://telegram.me/raadiofarhang

صفحه فیسبوک رادیو فرهنگ با ٣١هزار عضو
https://m.facebook.com/Radio-Farhang-774785762611953/?ref=bookmarks
سايت راديو
http://radiofarhang.nu
اينستاگرام https://www.instagram.com/radiofarhang.nu/