حکم 18 ماه زندان برای یک فعال مدنی کرد

برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، امروز دوشنبە ٢٩ آذرماه، سحر فیضی دانشجوی کورد اهل سقز بە تحمل ١٨ ماه حبس محکوم شدە است.این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز صادر و امروز از طریق شعبە دوم این دادگاه بە سحر فیضی ابلاغ شدە است.سحر فیضی ٢٤ سالە فرزند مصطفی، روز چهارشنبە ٢٣ تیرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهر سقز بە اتهام ” شرکت فعالانە در اعتصاب عمومی ٢٢ تیرماه” بازداشت شد.این دانشجوی کورد روز یک‌شنبە ٢٥ مهرماه پس از سە ماه بازداشت با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد  شدە بود.