27-12-2016 حضور در جلوی سازمان ملل در شهر نیویورک درحمایت از زندانیان