آلودگی هوای تهران امروز ، ماه گذشته به تایید مقامات رسمی بیش از 3760 نفر به دلیل الودگی هوا در تهران جانشان را از دست داده اند .

الودگی هوا ، حکومت ، آب ، زندگی، اندیشه ، به راستی با ادامه وجود نظام ولایت فقیه سرنوشت میهن ومردم ما چه خواهد شد؟ ما مردم برای نجات از این شرایط چه خواهیم کرد؟ 

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...