آلودگی هوای تهران امروز ، ماه گذشته به تایید مقامات رسمی بیش از 3760 نفر به دلیل الودگی هوا در تهران جانشان را از دست داده اند .

الودگی هوا ، حکومت ، آب ، زندگی، اندیشه ، به راستی با ادامه وجود نظام ولایت فقیه سرنوشت میهن ومردم ما چه خواهد شد؟ ما مردم برای نجات از این شرایط چه خواهیم کرد؟