مردم کشته می شوند. حکومت مین ها را جمع نمی کند.

چوپان40 ساله در نفت شهر در استان کرمانشاه براثر انفجار مین جانش را از دست داد ،
 این چوپان اهل سربل ذهاب در نفت شهر مشغول تعلیف دام های خود بوده که انفجار مین اورا قربانی کرد.
.قربانی بی مسئولیتی ودروغ گویی مسئولان مرکز مین زدایی وزارت دفاع ایران  در بهمن 92اجشنی برگزار شد ودر این جشن ادعای اتمام عملیات پاکسازی در استان کرمانشاه مطرح شد.  یعنی اینکه استان کرمانشاه از مین پاکسازی شده وتاکنون قریب به 200تن بعد از این جشن کذایی قربانی انفجار مین تنها در این استان شده اند دقیق تر اینکه 193تن مجروح وکشته تنها بعد از این جشن دراین استان قربانی مین شده اند. مسئولان هیچ وقت توضیحی کافی در این باره نداده اند .