دلار 4150 تومان شد. سرعت سرنگونی حکومت رو به افزایش است.