مادر مرتضا مراد پور زندانی سیاسی 48 روز در اعتصاب غذا هست دلتنگ اوست.