همراه با مزد بگیران8 با منصور اسانلو و کامران مهر پور