عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

9دی با ودکای اسلامی در خیابان های تهران ، به عکس خوب نگاه کنید

ترکیب 9دی با ودکا در تبلیغات اسلامی به خیابان های حکومت ولایت فقیه راه یافت . به عکس تبلیغاتی حکومت اسلامی توجه کنید.