9دی با ودکای اسلامی در خیابان های تهران ، به عکس خوب نگاه کنید

ترکیب 9دی با ودکا در تبلیغات اسلامی به خیابان های حکومت ولایت فقیه راه یافت . به عکس تبلیغاتی حکومت اسلامی توجه کنید.