اخوند ها وناصرالدین شاه دستور قتل طاهره قره العین را دادند واجرا کردند.