سیمین عیوض زاده مادر امید علی شناس حکومت را محکوم می کند.