اعتراضات بیکاران به خشم امده به جلوی مجلس کشیده شد.