مرتضا مراد پور مدافع حقوق مردم به خاطر اعتصاب غذا جانش در خطر است