اجبار خانواده ها به پرداخت هزینه های مدارس

بر خلاف اصل 30 قانون اساسی حکومت ولایت فقیه از سوی اداه های کل اموزش وپرورش بخشنامه هایی صاد ودر این بخشنامه ها خانواده های دانش اموزان را مسوول پرداخت هزینه های انرژی مدارس می دانند. جالب انکه در کمال پر رویی می نویسند که اموزش وپررش هیچ مسولیتی در این باره ندارد. اصل 30 قانون اساسی خودشان می گوید ، تمام هزینه های تحصیل به عهده حکومت واز منابع عمومی درامدهای ملی است. مثل فروش نفت وگاز وپتروشیمی ودارو وانواع مواد معدنی وسنگ های باارزش و... که هزاران هزار ملیارد تومان دزدان حکومتی غارت می کنند. فیش های  حقوق های نجومی برای خودشان می زنندو می گیرند. ان وقت خانواده های گرفتار دانش اموزان باید جور دزدی های حکومتیان را بکشند وبر خلاف قانون اساسی حکومت ولایت فقیه هزینه های مدارس را بپردازند تا 107 نفر 8000 ملیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان غارت کنند. به نظر می رسد حکومت مردم را به هیچ می شمارد. اشتباهی که همه دیکتاتوری ها می کنند. دوران فرو پاشی سیستمی اینچنین، نزدیک است.