گزارش عياران معيشت از استان همدان وملاير، در باره تیمور خالدیان

پرونده سازی وفشاربرضامنین پرونده هایتیمور خالدیان فعال حقوق بشر وعیار معیشت تمامی نداشته و برداشتن ضامن پرونده وزندانی کردن مجدد تیمور خالدیان  شده است. درحالی که در زندان ملایر تعداد زیاد زندانیان ونبودجاوامکانات باعث شکنجه زندانیان شده است. نیزسردی هواوعدم اجازه استفاده ازکاپشن وپلیورباعث اذیت ومریض شدن زندانیان زیادی شده و اجازه دسترسی بپرشک به آنهاداده نمیشود. نیزآب گرم برای استحمام وجودنداردوزندانیان ازلحاظ بهداشتی وسلامتی باخطرات زیادی مواجه هستند. تاکنون چندین  زندانی  به دلیل بی توجهی مرده اند. ازلحاظ مددکاری و ارائه خدمات قضایی درمضیقه هستندودرمدتی که تیمور خالدیان  در زندان بودم ه است شاهد شکنجه زیادی از لحاظ روحی وبالنتیجه جسمی شده است. دیدن مرگ انسانها به دلیل نداشتن اولین امکانات ابتدایی زندگی در زندان!

  دادستان  فشارهای غیرقانونی علیه زندانیان از جمله تیمور خالدیان وارد آورده است.به  طوری که چند روز پیش نیزاتهام جدیدی دردادسراوشعبه سوم دادیاری به تیمور خالدیان  وارد کرده اند، که بدلیل اینکه رسما اتهامات به ایشان تفهیم نشده بود  ابل پاسخ ندادند. قرارشدکه یکشنبه هم برگه احضار حضوری به تیمور خالدیان ،ابلاغ به  اتهام تخریب وپاره کردن لباس مامور تفهیم اتهام شود.. درحالی که در4 تیرماه تیمور  توسط ماموران زندان وکلانتری  ضرب وجرح وحتابه بیمارستان منتقل شد، مع الاسف الان بافشارودخالت دادستان وبجای رسیدگی به شکایات ایشان  ازفرمانداروحراست فرمانداری ودفترداران فرماندارومامورین انتظامی هرروزعلیه او  اتهام جدیدی مطرح میگردد. 
ضامن آخرین  پرونده ایشان  آقای عباس قهری که الحق و الانصاف کمک کرده وفقط مبلغ350 هزارتومان بابت سندش دریافت کرده است، می باشد .تاکنون اورانیزندیده است اما چون می دانسته که تیمور کار خیر می کند واز حقوق مردم دفاع می کند  ضامن او شده است. براساس شواهد  مشخص میشود که قراراولیه تیمور خالدیان 20 میلیون تومان بوده که با تودیع آن بهانه ای برای در زندان ماندنش وجود نداشت. بدلیل خصومت و دشمنی فرماندارومعاون او این وثیقه به50 میلیون وثیقه افزایش میابد،که هرباربافشاروآوردن وارعاب  ضامنین باعث برداشتن دوموردوثیقه  شده اند تا بتوانند ایشان را بازداشت کنند.الان برای ضامن آخرنیز2 باراس ام اس برای حضوردردادسرارسال شده است، که دوستان ویاران آقای خالدیان به وثیقه گذار  اعلام کرده اند هیچگونه خطری متوجه اونیست. به هر صورت حکومت از تک تک عیاران معیشت ومدافعان حقوق بشر وحشت دارد و با ابزار مختلف سعی در متوقف کردم ویا حذف آنها را دارد. اما مقاومت روحی ووظیفه شناسی این انسان های باشکوه هر روز هزینه های بیشتری برای حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه می تراشد.