اعتراض چراغ روشنی وحرکت کند ادامه دارد.گشت های حراست برای خاموش کردن چراغ ها سر چهار راه ها امده اند.


راننده گان شرکت واحد در حمایت از درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، امروز از صبح با چراغ های روشن به خیابان امده اند . همچنین انها با سرعت کند حرکت می کنند تا مردم متوجه شوند که انها اعتراض دارند. علاوه بر ان همه گیر بودن وسراسری بودن این حرکت خیلی با ارزش است. 
مسوولان شرکت واحد ونیروهای امنیتی وحراستی به خیابان ها وسر چهار راه ها امده اند وبا تهدید را نندگان، از انها می خواهند که چراغ ها را خاموش بکنند. اما فایده ای ندارد ، چون دیروز که ماموران حکومت خشونت گسترده وبی دلیلی را بر علیه کارگران اعمال کردند ، کارگران به انها گفتند که ما به اعتراضات خود تا رسیدن به حق وحقوق خود برسیم. دیروز کارگران را خیلی وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار دادند. 
حسن سعیدی ، ناصر محرم زاده ، حمید فدایی به شدت اسیب می بینند. 
هفده کارگر دستگیر می شوند.
اما زیر فشار همه جانبه کارگران باقی مانده در ترمینال فیاض بخش
 مجبور به ازاد کردن انها می شوند.


عکس هایی را که در زیر می بینیم نمونه هایی از این اتحاد وهمبستگی امروز است.