اعتراضات به شکل های مختلف ادامه دارند.

ستم دیده گان دادخواه درهمه جا وبه اشکال مختلف حمایت خود را اززندانیان سیاسی اعلام می کنند. یادی از یاران جان باخته در عاشورای 88 ودر خواست ازادی زندانیان سیاسی و به خصوص آرش صادقی با حضور خانواده های جان باخته گان 4 دهه اخیر .