عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتراضات به شکل های مختلف ادامه دارند.

ستم دیده گان دادخواه درهمه جا وبه اشکال مختلف حمایت خود را اززندانیان سیاسی اعلام می کنند. یادی از یاران جان باخته در عاشورای 88 ودر خواست ازادی زندانیان سیاسی و به خصوص آرش صادقی با حضور خانواده های جان باخته گان 4 دهه اخیر .