اعتراض وتجمع مردم اهواز به دزدی آب رودخانه کارون


اعتراض وتجمع مردم اهواز، امروز پنجشنبه مردم اهواز به دزدی آب رودخانه کارون در قالب پروژه بهشت آباد که به تازگی اسناد محرمانه آن بدست مردم اهواز افتاده است، اعتراض کردن . در این پروژه آب سرشاخه های کارون برای استان های مرکزی از طریق لوله ها وتونل ها دزدیده می شود واین در حالی است که مردم اهواز از آب آشامیدنی محروم هستند وآب تصفیه شده را روزانه از تانکرهای حمل آب محلات میخرند. اعتراضات به اب دزدی مناطق ایران قابلیت هماهنگی وسراسری شدن دارد. مردم ورزنه اصفهان هم همکنون در همین اعتراض به سر می برند.

اعتراضات مردمی به تدریج شکل عمومی تری به خود ک گیرد. همکنون اعتصابات واعتراضات در بین کارگران ومزد بگیران ومردم ستم دیده در حال رشد. است. برای پیوستن این اعتراضات وسراسری شدن انها از هر تلاشی فرو گذار نکنیم.