مقاومت برای تشکیل وبرگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگری