یاران طاهری کوچ به زندان را ادامه می دهند. حکومت مستاصل شده است.