سندیکای کارگان شرکت واحد، پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد بازهم دروغ گفت.

 پس از انتشار این اطلاعیه در تلگام سندیکای کارگران شرکت واحد به همکاران با ارزش وتوانای خود پیشنهاد می دهم تا در خواستی را برای خلع سلاح غارتگران حقوق عمومی به شرح ذیل منتشر کنیم. افکار عمومی وهمه کارگران را در جریان روش مطالباتی خود قرار دهیم.  با مهر واحترام 
منصور اسانلو 
مدیرعامل حکومتی شرکت واحد در جلسه شورای اسلامی شهر تهران بازهم دروغ گفت.او اعلام کرده 5000 خانواده از کارمندان شرکت واحد را خانه دار کرده است. در شرکت واحد ما 5000 نفر کارمند نداریم. اکثریت ما کارگر هستیم. همچنین ایشان چرا جواب مسایل مربوط به   تعاونی مسکن را می دهد ؟
مدیران دزد تعاونی مسکن باید پاسخ گو باشند. ما خواهان برگزاری مجمع عمومی  تعاونی مصرف ومسکن کارگران شرکت واحد به صورت ازاد وبدون دخالت کارفرما ومقامات حکومتی ودولتی ومدیران هستیم. تا ببینیم بیلان مالی وکاری هیات مدیره های تعاونی های مسکن ومصرف چه بوده است. و با پول سهام  ده ها هزار کارکنان وبازنشستگان عضو این تعاونی ها چه کرده اند؟ از همه مهم تر بیلان 75 ملیارد تومان پولی را  که ازراه  فروش زمین های شرکت واحد به جیب زده اند را چه کرده اند؟ با تسهیلات شهرداری وتخفیف ها چه کرده اند؟ به وضعیت مالی خودشان واطرافیانشان رسیدگی شودومعلوم گردد که این افراد مثل علی مهدویخواه ،اکبر عیوضی ، سید جلال سعید منش ، حسن فرجی ، ودیگر همپالکی هایشان که مثل ما حقوق کارگری داشته اند الان چقدر ثروت واملاک دارندو انها را از کجا اورده اند. تنها چیزی که جلوی فساد را می گیرد و به عدالت اجتماعی کمک می کند وبنیان های کشور را حفظ می کند، شفافیت و پاسخگویی ورسیدگی به حساب وکتاب همه همه مدیران تعاونی ها وشرکت ها و حکومتیان است. لذا ما خواهان برگزاری مجامع عمومی آزاد ومستقل تعاونی های مسکن شرکت واحد در گام اول هستیم . در گام بعد خواهان ارائه بیلان های مالی وکارکرد عملی این هیات مدیره های انتصابی کنونی هستیم. وسپس برگزاری انتخابات مجمع عمومی با حق حضور وانتخاب کردن وانتخاب شدن تمام سهامداران هستیم. گزارش این مجامع به صورت عمومی به اطلاع همه اعضا ، کارگران وکارمندان ، وهمه مزد بگیران ایران باید برسد تا تجربه یک کار صنفی وعمومی پایه گسترش این روش پاسخگو کردن مدیران وجلو گیری از رشد فساد بیشتر و باز گرداندن سرمایه های غارت شده به مردم ومزد بگیران باشد.