ئاسو رستمی را به زور وبدون حکم دادگاه وبا تهدید ادم ربایی کردند.

به گزارش راديو فرهنگ امروز ساعت يازده مامورين امنيتى با يورش به منزل مسكونى ئاسو رستمى فعال مدنى وى را بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل نموده اند ، مامورين كه با خشونت و بدون در نظر گرفتن بيمارى اين فعال مدنى كه هنگام بازداشت از ماسك اكسيژن استفاده ميكرده گفته اند كه ازسوى اجراى احكام آمده اند و با تفتيش منزل كليه ابزار وى را از جمله چندكتاب ، موبايل و لب تايپ را با خود برده اند ، ماموران كه با مقاومت ئاسو رستمى مواجه شده بودند ابراز كردند كه اينبار جايى تو را خواهيم برد كه فكر كنى بار قبل در زندان برايت بهشت بوده است