چرا مرتضا مراد پوردر مقابل حکومت پیروز شد؟

یکی از خواننده گان سایت خبر گر مطلبی را از تبریز فرستاده است ، تحت همین عنوان بالا، او اعتقاد دارد مرتضا به این دلیل پیروز شد چون پای حرفش ایستاد. تا پای مرگ پیش رفت ومادرش در کنار او بود .برادرش او را تنها نگذاشت. خانواده ترس را کنار گذاشتند واطلاع رسانی کردند. بعد به میدان عملی امدند و جلوی دادگستری اعتراض علنی وهمراه با دادخواهی کردند. بر اثر ایستادگی مرتضا وهمراهی خانواده صدای انها شنیده شد و برخی از هم شهری ها به  یاری انها شتافتند وبه اعتراض میدانی جلوی دادگستری امدند. برخی از انها دستگیر وزندانی شدند. اما در تجمع دوم اعتراضی تعداد بیشتری از عیاران دلاور تبریزی  به میدان امدند. حکومت می داند به گفته ستارخان سردار ملی مشروطه وایران" آذربایجان مثل اجاق سنگی است ، دیر داغ می شود ، اما وقتی که داغ شود دیگر به این راحتی ها خنک نمی شود تا کار را تمام کند". آذربایجان همیشه در تاریخ نقش خاصی در سرنوشت ایران وبه خصوص در جنبش آزادی خواهی وعدالت جویی داشته است. حکومتیان اینرا خوب می دانند. به همین دلیل وقتی مرتضا به سوی مرگ حرکت کرد ونشان داد حاضر است برای ازاد ی وحقوق مردم جانش را مایه بگذارد،و همین مادر وبرادر وخانواده اش را به میدان اورده است ودر کنار انها دوستان و هم شهریان هم با اطلاع رسانی سایت ها وتلیزیون های ماهواره ای توجه شان به این جوان کارگر تبریزی جلب شده است ، و هر روز گروه بیشتری به جنبش ازادی زندانیان سیاسی ومرتضا خواهند پیوست واجاق سنگی در حال داغ شدن است. پس حکومت کاملا به عقب نشست ومرتضا را ازاد کرد، این راز پیروزی مرتضا وترک های اذربایجان است. اما جالب این است که دیگ سنگی در حال داغ شدن است.