وضع مردم در زمان همه سران حکومت ولایت فقیه خراب بوده است

video