ناصر محرم زاده شیر مرد سندیکای کارگران شرکت واحد مورد ضرب وشتم واقع شد .

ناصر محرم زاده شیرمرد سندیکای کارگران شرکت واحد که بیش از 6 سال است به دلیل دفاع از حقوق سندیکایی وکارگری از شرکت واحد اخراج شده است. اما دمی مبارزه برای بهبود کار وشرایط کارگران را رها نکرده است. امروز به شدت از سوی نیروهای امنیتی حکومت مورد حمله واقع ودستگیرهم شد. ناصر محرم زاده در این پیکار بزرگ وانسانی حتا خانواده اش آسیب زیادی دیده است، اما چون اموزش های سندیکای در عمق جان او نشسته است، هر روز دلاورانه تر گام برای عدالت وازادی برمی دارد. حکومت از دست این کارگران سندیکالیست دلاور به تنگ امده است .اخبارو  گزارش سرکوبگری حکومت برای همه نهادهای کارگری وحقوق بشری جهان ارسال می شود.لحظه به لحظه .