افشاگری ، مقاومت سیمین عیوض زاده مادر امید علی شناس