عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

همایون پناهی جوان شاعر دلاور که در پاسارگاد از دردهای مردم گفت . حکم شش سال زندان به او داده اند. بشنویم