همایون پناهی جوان شاعر دلاور که در پاسارگاد از دردهای مردم گفت . حکم شش سال زندان به او داده اند. بشنویم