صدای سرهنگ عبدالرضا جعفری که از فیلمبرداری کارگران می ترسد.