اعتراضات در راه آهن در حال گسترش است.

💢موج ‌نارضایتی‌کلیه پرسنل ‌در ‌راه‌آهن‌ مشهد💢
⭕️چند وقتی میباشد کلیه پرسنل راه‌آهن مشهد از عدم پرداخت حقوق و مزایا گلگی دارند

⭕️کلیه پرسنل اورژانس،خدمات ایستگاهی و تمامی پرسنل شرکتی از این وضع ناراضی میباشند که عدم پرداخت حقوقها از سه ماه فراتر رفته
⭕️ضمنا مسافران ایستگاه مشهد نیز از امکانات این ایستگاه ناراضی و گله‌مند میباشند
⭕️چه کسی پاسخگوی این نابسامانی در ایستگاه مشهد میباشد؟ ایستگاهی که یکی از محورهای اصلی راه‌آهن و مسئول رسیدگی به زوار محترم امام رضا(ع) میباشد چرا باید این چنین ضعیف عمل کند؟ مگر بودجه و خدمات ایستگاهی شامل ایستگاه مشهد نمیشود؟
⭕️چرا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به این مرکز مهم ریلی توجهی ندارند؟
🔴در آخر امیدواریم فکری به حال خراب ایستگاه راه‌آهن مشهد شود🔴

راهی به جز تشکیل سندیکا نداریم.