مادرانه ها در کنار جنبش همبستگی ترس ویاس را شکست می دهند. هفتمین سال

در بزرگداشت هفتمین سال پرواز مصطفا کریم بیگی ، مادرانه یکی از پایگاه های دفاع ازجوانان آزادی خواه هستند. این مادران وخانواده ها فرزندان خود را دراه دفاع از حقوق بشر وآزادی وعدالت برای ایران زمین از دست داده اند. اما این مادران لحظه ای از حق خواهی وهمراهی باز نمانده اند. این مادران به جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه پیوسته اند. امروز دیگر مردم ایران ساکت نخواهند ماند. امروز جوانان تازه ای جای فرزندان این مادران وخانواده های دادخواه را گرفته اند. کسانی که که از همه فرزندان این اب وخاک دفاع می کنند. مادر مصطفا کرییم بیگی حالا ارش وگلرخ را فرزند خود می داند. سهین مهین فر هم همه جوانان زندانی را فرزندان خود می داند.
شعله پاکروان ریحانه دخترش را به همه دختران این سرزمین تبدیل کرده است. آری علیرغم همه سرکوب گری های حکومتی هر روز افراد ونیروهای تازه ای وارد پیکار می شوند، که تا دیروز حتا به ازادی فکر نمی کردند. حکومت در محاصره مدنی گرفتار شده است. همه ما در داخل وخارج از ایران می توانیم این محاصره مدنی  را بر علیه دیکتاتور تنگ تر کنیم. .