عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

زنده باد همبستگی سندیکایی کارگران شرکت واحد.سندیکا و اتوبوس ها تا الان چراغشان روشن بود.سندیکای کارگران شرکت واحد عالیترین شکل سازمان دهی کارگری را در تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشت .ستم کاران تسلیم همبستگی وسازمان دهی کارگران  می شوند.