زنده باد همبستگی سندیکایی کارگران شرکت واحد.سندیکا و اتوبوس ها تا الان چراغشان روشن بود.سندیکای کارگران شرکت واحد عالیترین شکل سازمان دهی کارگری را در تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشت .ستم کاران تسلیم همبستگی وسازمان دهی کارگران  می شوند.