پشتیبانی اتحادیه های کارگری سوید از پیکار سندیکالیستهای ایران ( شرکت واحد)

سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد با تاکید بر حق بدون قید و شرط تجمع و اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی این حمله وحشیانه را محکوم کرده و خواهان پیگری و مجازات آمرین و عاملین ضرب و شتم رانندگان معترض میباشد. ما ضمن پیگیری این اعتراض خواهان ایجاد فضای مناسب و آزاد، بری از تهدید و ارعاب و ضرب و شتم و دستگیری برای فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نماینده منتخب رانندگان این
شرکت می باشیم.
LO  سازمان سراسری کارگران سوید 
آتحادیه رانندگان سوید 

٨ دسامبر ۲۰۱۶