چرا زندانی هستند ؟

آرش صادقی 

گلرخ ایریایی 

بهنام موسیوند

نوید کامران  
آیا این ها غارتگران سرمایه های ملی هستند؟ آیا این جوانان حقوق های صد ها ملیون تومانی می گیرند؟ چرا در زندان هستند؟