وضعیت وخیم سعید شیرزاد در اعتصاب غذا

 کارگر زندانی ومدافع حقوق کودکان کار وخیابان ، سعید شیرزاد که از 17/9 لب های خود را دوخت و برای خواسته هایش اعتصاب نمود در این هفته چندین بار دچار ضعف شدید گردید و هرگز به بیمارستان نرفت و حاضر نشد در بهداری زندان گوهردشت بستری شود وسرم بزند ایشان گفتند ما چندین بار تجربه کرده ایم
قبلأ کمال احمد رمضان که اهل سوریه بود در موقع اعزام به بیمارستان در حالی که اعتصاب بود مورد ضرب وشتم قرار گرفت و چند روز در کما بود و اینکه هفته پیش زندانی سیاسی بهمن موسیوند که در اعتصاب بود طبق دستور  رییس زندان به مدیریت احضار شد و ما مجبور شدیم بخاطر اینکه بسیار بی حال و فشارش پایین بود ایشان را با ویلچر به دفتر رییس زندان ببرند ولی با نهایت تأسف او را بخاطر اینکه اعتصاب کرده بود به شدت ضرب و شتم و شکنجه و تهدید کردید حالا چگونه به شما جلادان اعتماد داشته باشم ترجیح می دهم در بند دوازده بمیرم ولی بدنم را به دست شما ناکسان ندهم و تا به خواسته هایم نرسم دست از اعتصاب نمی کشم از تمام ازادی خواهان و مدافعان حقوق بشر تقاضا داریم به کمک این زندانی سیاسی بشتابند در حال حاضر اوضاع جسمی ایشان بسیار وخیم است .
زندان گوهر دشت کرج  بند چهار سالن دوازده