همراه با مزد بگیران برنامه ای از منصور اسانلو وکامران مهر پور

برنامه همراه با مزدبگیران  به ضرورت وضعیت حاضر ورشد جنبش های مبارزاتی واعتصابی کارگران وهمه مزد بگیران کشور تهیه می شود. با توجه به نزدیک بودن سقوط حکومت کنونی همه نیروهای سیاسی واجتماعی واقتصادی در صدد بر امده اند تا یارگیری های خود را انجام دهند. ما به عنوان بخش فعال وستم دیده وسازمانگر طبقه کارگر ایران وهمچنین به عنوان یکی از حلقه های رابط بین نیروهای مبارز داخل وخارج از کشور در صددا بر امده ایم تا با ارائه این برنامه بتوانیم برای ضربه اخر نیروهای اگاه وسازمانگر وتشکیلاتی را یاری کنیم. در اتفاقات پیش روی این بار دنباله روی دیگران نباشیم وخودمان بتوانیم در کنار همه نیروهای برانداز عملگرا ودموکراسی خواه وازاد اندیش ودگر اندیش طبقات مزد بگیر وزحمتکش جامعه را از پراکنده گی ودنباله روی وتفرقه اندازی دور کنیم. خوشبختانه طی مدت هشت هفته که از اجرای این برنامه گذشته است عیاران ویاران زیادی با ما تماس گرفته وهمکاری وهمراهی وپشینهادات خود را ارائه می دهند. منتظر همکاری های بیشتری هستیم.