خانواده های شهیدان جنگ هم به اعتراض ها پیوسته اند.