چگونه سندیکا ها وکانون های صنفی با مشورت ، تصمیم واقدام دستاورد های تازه ای خواهند داشت.