عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

گزارش لحظه به لحظه از پیکار کارگران شرکت واحد در برابر سرکوبگران امروز

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:58]
رانندگان شرکت واحد از ساعت 10 صبح برای پیگیری مسکن به شهرداری مراجعه کرده بودند توسط نیروهای انتظامی و ضد شورش ضرب شتم شدند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:59]
نیروهای ضد شورش در حال پراکنده کردن رانندگان هستند و تعدادی از رانندگان ضرب شتم کردند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:59]
نیروهای انتظامی اجازه تجمع در مقابل شهرداری را نمی دهند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 03:00]
خیابان های منتهی به ساختمان شهرداری کاملا زیر پوشش یروهای انتظامی و ضد شورش هست
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 03:01]
در حال حاضر رانندگان در پایانه فیاض بخش تجمع کردند و نیروهای انتظامی در حال متفرق کردن رانندگان هستند