گزارش لحظه به لحظه از پیکار کارگران شرکت واحد در برابر سرکوبگران امروز

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:58]
رانندگان شرکت واحد از ساعت 10 صبح برای پیگیری مسکن به شهرداری مراجعه کرده بودند توسط نیروهای انتظامی و ضد شورش ضرب شتم شدند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:59]
نیروهای ضد شورش در حال پراکنده کردن رانندگان هستند و تعدادی از رانندگان ضرب شتم کردند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 02:59]
نیروهای انتظامی اجازه تجمع در مقابل شهرداری را نمی دهند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 03:00]
خیابان های منتهی به ساختمان شهرداری کاملا زیر پوشش یروهای انتظامی و ضد شورش هست
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [04.12.16 03:01]
در حال حاضر رانندگان در پایانه فیاض بخش تجمع کردند و نیروهای انتظامی در حال متفرق کردن رانندگان هستند