خانواده زندانیان سیاسی در تبریز برای نجات جان مرتضا مراد پور به یاری مادرش پیوسته اند.