کشاورزان حرف های حکومتیان را باور نمی کنند.فریاد اعتراض در اصفهان