عیاران معیشت پیکار برای آزادی آرش صادقی را به خیابان ها کشیدند.