سفیر روسیه درآنکارا پایتخت ترکیه مورد سوء قصد قرارگرفت

ساعتی پیش اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه هنگام بازدید از یک گالری عکاسی مورد سوءقصد قرارگرفت وبسختی مجروح شد خبرهای غیر رسمی از مرگ ایشان حکایت دارد مهاجم با فریاد انتقام حلب را خواهم گرفت به ایشان حمله کرده است