عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

سفیر روسیه درآنکارا پایتخت ترکیه مورد سوء قصد قرارگرفت

ساعتی پیش اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه هنگام بازدید از یک گالری عکاسی مورد سوءقصد قرارگرفت وبسختی مجروح شد خبرهای غیر رسمی از مرگ ایشان حکایت دارد مهاجم با فریاد انتقام حلب را خواهم گرفت به ایشان حمله کرده است