یاران طاهری در کرج اجتماع کرده اند. این پیگیری حکومت را شکست می دهد.