همدردی کار گران راه اهن با بازماندگان جان با خته تصادف قطار ها

ما کارگران هر گز یاد عزیزان جان باخته تصادف قطار هاو بی مسوولیتی وسو مدیرت ها را فراموش نمی کنیم. 
ما همراه وهم درد وهم دل همه آسیب دیده گان وستم دیده گان از این حادثه هستیم.