عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

همدردی کار گران راه اهن با بازماندگان جان با خته تصادف قطار ها

ما کارگران هر گز یاد عزیزان جان باخته تصادف قطار هاو بی مسوولیتی وسو مدیرت ها را فراموش نمی کنیم. 
ما همراه وهم درد وهم دل همه آسیب دیده گان وستم دیده گان از این حادثه هستیم.