به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، در مقابل خشونت حکومتیان ،حرکت قطاری واعتراضی رانندگان شرکت واحد آغاز شده است.