عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، در مقابل خشونت حکومتیان ،حرکت قطاری واعتراضی رانندگان شرکت واحد آغاز شده است.