به درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، در مقابل خشونت حکومتیان ،حرکت قطاری واعتراضی رانندگان شرکت واحد آغاز شده است.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...